Nabídka aktuálních kurzů:

1) Mapování firemních procesů

 

ASSESSMENT CENTRUM (AC)

ACDC

 • Při realizaci AC používáme ověřené postupy, zahrnující skupinové i individuální úkoly. Účastníci absolvují speciálně sestavený sled takovýchto úkolů, přičemž jsou hodnoceni zkušenými vyškolenými pozorovateli. K posuzování účastníků využíváme simulovaných ukázek práce a řešení simulovaných praktických každodenních problémů. V rámci AC jsou používány sady testů osobnosti.
 • Uvedené aktivity, kterými postupně účastníci procházejí, jsou navrženy tak, aby v nich byly hodnotitelné předem definované vědomosti, dovednosti, schopnosti, způsobilost a osobnostní charakteristiky účastníků na základě požadavků na manažery v daných pracovních pozicích.
 • U každého uchazeče je hodnoceno několik charakteristik (např. organizační schopnosti, schopnost plánování, schopnost úsudku a rozhodování, adekvátnost rozhodnutí, tvořivost, odolnost vůči stresu, verbální a komunikační schopnosti, schopnost argumentovat, vystupování ve vztahu k partnerům, atd.). Tyto charakteristiky jsou přesně popsány.

Výstupy z AC

Výstupem z každého AC je závěrečná zpráva, která popisuje charakter osobnosti každého účastníka (zhodnocení jeho výkonnosti, lability, stability, postojů, vztahů, proaktivity apod.). Součástí zprávy je také hodnocení kompetencí a potenciálu všech účastníků a návrh pro další rozvoj jednotlivců i celé skupiny.

 

DEVELOPMENT CENTRUM (DC)

 • Development Centra realizuje Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o. jako soubor vybraných psychosociálních a profesních diagnostických technik, jejichž cílem je zhodnotit schopnosti, dovednosti a potenciál účastníků. V souladu se zadáním popíšeme kompetence účastníků DC a navrhneme konkrétní možnosti pro další individuální rozvoj, včetně návrhu vhodných tréninkových aktivit.
 • DC uplatňujeme jako vzájemně provázaný systém, kde jednotlivé části a konkrétní použité metody tvoří součást celkové metodiky, jež umožňuje komplexní a relevantní posouzení pracovníků podle předem stanovených kritérií. Cílem je podrobně zmapovat osobnostní, pracovní, resp. manažerský potenciál, ve vztahu k pracovním pozicím, pro které hodnocení probíhá. Sledování a výstupy jsou zaměřeny na rozpoznání osobnostních a profesních předpokladů a potenciálu jednotlivých účastníků. Hodnotíme je ve vztahu k rolím, schopnosti týmové práce, silným, resp. slabým stránkám jednotlivých účastníků a celkovým kompetencím.

Kdy je vhodné realizace DC:

DC vyžívají především společnosti, které s prudkým rozvojem a potřebou zabezpečit v krátké době zkvalitní práci managementu. DC je vhodné i v případě personálních změn společnosti, změnách struktury nebo obsazování nově zřízených pozic.

Hlavním přínosy DC pro společnost:

 • Informace o současných manažerských dovednostech zaměstnanců
 • Informace o jejich osobnostním profilu
 • Identifikace silných stránek manažerů
 • Identifikace rozvojových potřeb manažerů, návrh oblastí dalšího rozvoje individuálně pro každého manažera
 • Rozvoj řídících dovedností zaměstnanců
 • Vytvoření individuálních měřitelných plánů osobnostního a profesního rozvoje pro každého účastníka DC

Výstupem z DC je závěrečná zpráva o každém účastníkovi, která obsahuje:

 • Komplexní hodnocení účastníka – obsahuje popis silných a slabých stránek         jednotlivce, jeho postoje a úroveň motivace, osobnostní, výkonové a profesní charakteristiky. Rovněž postup, jak konkrétního pracovníka správně motivovat k lepším pracovním výsledkům.
 • Doporučení, jakým způsobem účastníka rozvíjet

Celkové výsledky jsou vstupním předpokladem pro další práci s  účastníky a zaměstnanci společnosti. Poznatky, které DC přinese, umožňují další využití při přípravě navazujících programů práce s lidskými zdroji ve společnosti. Budou se opírat o následující informační zdroje:

 • osobní kompetence jednotlivců, jejich schopnosti komunikace, prezentace a manažerských dovedností,
 • silné stránky, na kterých lze stavět osobní a profesní rozvoj a postupně i kariérové plány,
 • slabá místa v dovednostech a schopnostech, která je třeba doškolit, trénovat, koučovat u jednotlivce, případně i s celou skupinou.

 Naše nabídka v oblasti:

 • KOUČINK MANAGEMENTU
 • INDIVIDUÁLNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ
 • ZAKÁZKOVÉ PROJEKTY FIREMNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
 • TRÉNINK KOMPETENCÍ
 • KVALIFIKAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ KURZY
 • ASSESSMENT & DEVELOPMENT CENTRA
 • FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY, CONTROLLING
 • PORADENSTVÍ, PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
 • PERSONÁLNÍ AUDIT

Nabídka kurzů

Naši partneři

cma     grada VŠAPS CAPRA Časopis proExperty.cz Slovenský dom v Praze ac7106d063ce3074107d557354aa9391210a65

Copyright © 2018 PIP s.r.o.