Nabídka aktuálních kurzů:

1) Analýza potřeb, příprava a evaluace vzdělávání

2) Hard skills pro větší efektivitu

3) Mapování firemních procesů

 

Jak vyhodnocujeme efektivitu firemního vzdělávání

p5270583.jpgFiremní vzdělávání je velmi důležité pro každou firmu či organizaci.  Požadavek na snižování nákladů  se  však dnes týká  také  investic do lidského potenciálu a nese sebou  rovněž  tlak na efektivní využívání rozpočtu na vzdělávání.  Firmy přistupují k analýze vzdělávacích potřeb, aby zjistily, jaké vzdělávání je pro jejich zaměstnance nezbytné. Manažeři HR pak řeší, jak objektivně zhodnotit efektivitu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a jaké nástroje k tomu využít.

Při hodnocení efektivity vzdělávání jsou podstatné následující skutečnosti:

 • jakým nástrojem proběhla analýza vzdělávacích potřeb
 • kdo situaci analyzoval
 • jaké cíle vzdělávání byly na základě analýzy stanoveny
 • kdo je stanovil
 • jaká je efektivita vzdělávání.

Pro úspěšnou realizaci tréninku je kromě důkladné přípravy obsahu a lektora nutná  předchozí analýza potřeb s následným vyhodnocením efektivity. Analýza i evaluace je účinná, když vzdělávací aktivity zaštítí klíčoví pracovníci zadavatele a dojde k propojení se strategickým

 

1. Evaluace školení

Měření efektivity je možné provádět řadou postupů. Našim klientům pomáháme zvolit takové nástroje evaluace,  které přinesou požadované informace a zároveň mají přidanou hodnotu pro cílovou skupinu vzdělávání V praxi se nám osvědčila evaluace podle Kirkpatrickova modelu. Ta probíhá ve čtyřech úrovních.

 1. Hodnocení reakce účastníků vzdělávání - Měření reakce účastníka, či jeho spokojenosti  je nejčastěji užívanou hodnotící metodou.
 2. Hodnocení míry získaných vědomostí a dovedností  - Hodnocení se týká toho, co se účastník vzdělávání během  jeho průběhu naučil.
 3. Hodnocení změny pracovního chování, využití poznatků v praxi, transfer do praxe - Poskytuje informace o tom, zda došlo k pozorovatelné změně chování způsobené vzděláváním.
 4. Hodnocení výsledků vzdělávání v měřitelných ukazatelích - Jde o hodnocení pozitivních účinků na změnu chování  celé firmy. Hodnocení na této úrovni je považováno za nejobtížnější, protože jde fakticky o měření vlivu vzdělávání na firemní ukazatele. Výsledky se vztahují ke kvantifikovatelným změnám v oblastech, jako je obrat, produktivita, kvalita, čas, zisk, počet stížností zákazníků apod. Prakticky jde od stanovení nákladů vzdělávacího programu a určení čistých přínosů.

Při provádění evaluace záleží na požadavcích managementu a rozsahu a cíli vzdělávacích aktivit.  V Podnikatelském institutu PYRAMIDA pomáháme našim klientům zvolit takové nástroje pro evaluaci, které přinesou požadované informace a mají přidanou hodnotu pro cílovou skupinu vzdělávání. Uplatňujeme také inovativní nástroje, které jsou zaměřeny na evaluaci soft skills školení. Evaluace vzdělávání následně poskytuje důležité informace o tom, jak investovat do rozvoje  firmy.

Faktory, které s  evaluací  souvisejí:

Peníze:  S evaluaci se v rozpočtech na vzdělávání  často zapomíná. S tím  souvisí i  nedostatek dalších zdrojů,   kterými jsou čas, odborné  informace, znalostí, postupy, nástroje, metodiky. V těchto podmínkách vzniká pocit, že evaluovat vzdělávání ve firemním prostředí je úkol nereálný.

Cíle: Ve firemním prostředí často není jasné, k čemu chce firma použít data z evaluace Kdo a o čem bude na základě těchto informací rozhodovat a jak je toto rozhodnutí důležité.

Nástroje: Bez adekvátních nástrojů je evaluace vzdělávání obtížná. Vytváření osobnostních dotazníků a jejich evaluace je složitý proces, na kterém se podílí týmy odborníků. Podnikatelský institut PYRAMIDA však může nabídnout firmám pro tuto oblast příslušné psychologické  know-how. Situace v mnoha firmách potřebuje efektivní řešení. Proto v Podniaktelském institutu PYRAMIDA pomáháme klientům nastavit ucelený systematický postup analýzy a evaluace vzdělávání, díky kterému je možné pracovat se všemi zmíněnými faktory (rozpočet, cíle a nástroje) ve prospěch i Vaší firmy. 

Více informací získáte buď formou osobní konzultace, nebo na našich kurzech

 

2. Analýza vzdělávacích potřeb

K čemu slouží

Analýza informuje o tom, jaké obtížné situace pracovníci řeší, co se potřebují naučit k jejich zvládání, jaké znalosti a dovednosti potřebují ke zvýšení své výkonnosti. Cílem profesionálů ve vzdělávání je provést analýzu tak, aby propojila vzdělávání se strategickým záměrem firmy
a zároveň, aby vytvořila prostor k zapojení klíčových lidí.

Efektivní firemní školení následně reaguje na požadavky managementu i na potřeby účastníků Profesionálně provedená analýza pomůže nastavit priority a dát doporučení pro obsah
a formu vzdělávání. S tím Vám  mohou pomoci odborní pracovníci Podnikatelského institutu PYRAMIDA. 

Pro kvalitní provedení analýzy je potřebné dodržet tyto kroky:

 1. Primární diagnostika  - příprava analýzy tréninkových potřeb
 2. Výběr nástrojů
 3. Sběr a analýza dat
 4. Zpracování výstupu: Doporučení pro obsah a formy vzdělávání

Nejprve je nutné odlišit typy výstupů, ke kterým může analýza směřovat. Jsou to např:

 1. Tréninkové plány
 2. Tréninkové matice
 3. Osobní rozvojový plán
 4. Redesign tréninku

Největší efektivity vzdělávání dosahujeme při zohlednění strategického směřování  konkrétní firmy i individuálního  rozvoje jejích zaměstnanců. Toho nejlépe dosáhneme kombinací všech zmíněných nástrojů: tréninkové plány, matice i plány osobního rozvoje, které jsou součástí procesů hodnocení výkonnosti. V optimálním případě do plánů osobního rozvoje začleňujeme informace z AC nebo DC, výstupy z tréninků, školení a dalších diagnostických nástrojů.

 

3. Tréninková analýza.

Tréninková potřeba představuje nedostatek konkrétní dovednosti nebo znalosti, kterou lze doplnit pomocí vzdělávání pracovníků.  Pro to, aby byla skutečným přínosem, je nutné odlišit potřeby a požadavky. Potřeby zaměstnanců mají směřovat k naplnění požadavků firmy. Pokud tomu tak není, realizace školení by nebyla tím správným a efektivním řešením.

Tréninková analýza zahrnuje

 • Monitorování stávajících výkonů
 • Předvídání možných nedostatků a problémů
 • Návrh obsahu a formy tréninku a nejlepšího způsobu  realizace

Jak analýzu provádíme

K analýze potřeb využíváme dvou typů postupů. Jedny přináší orientační informace o potřebách a druhé poskytují detailní výstup.  Na úrovni celé firmy či organizace identifikujeme potřeby orientačně (např. zvýšení spokojenosti s customer service ).

Následně vybereme cílovou skupinu a s  jejími členy dolaďujeme detaily. Pro úsporu nákladů z cílové skupiny vybereme e reprezentativní vzorek.  Trénink následně postavíme na informacích o této skupině. Pro detailní analýzu pak využijeme metodu strukturovaného rozhovoru a skupinovou diskusi.

Metody pro získání orientačních ukazatelů

 • Analýza rozptylu:monitorování výsledků a jejich odchylek
 • Cílený rozhovor a vyplnění formuláře při hodnotícím pohovoru
 • Zkoumání krizových situací formou cíleného strukturovaného rozhovoru  s osobami, které jsou součástí situace a mohou ji ovlivňovat
 • Dotazníkové šetření mezi zaměstnanci
 • Pozorování jako přirozený způsob shromažďování informací o vzdělávacích potřebách v organizaci


Naše nabídka v oblasti:

 • KOUČINK MANAGEMENTU
 • INDIVIDUÁLNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ
 • ZAKÁZKOVÉ PROJEKTY FIREMNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
 • TRÉNINK KOMPETENCÍ
 • KVALIFIKAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ KURZY
 • ASSESSMENT & DEVELOPMENT CENTRA
 • FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY, CONTROLLING
 • PORADENSTVÍ, PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
 • PERSONÁLNÍ AUDIT

Nabídka kurzů

Naši partneři

cma     grada VŠAPS CAPRA Časopis proExperty.cz Slovenský dom v Praze ac7106d063ce3074107d557354aa9391210a65

Copyright © 2018 PIP s.r.o.