Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o.

Text vpravo

Hlavní textAssessment a Development Centra


Zájem o využití služeb Assessment a Development Centra (dále jen AC/DC) z řad informovaných odborníků, personalistů a managementu firem narůstá. Proto jsme rádi, že Vám můžeme ukázat, jak tuto moderní a efektivní službu realizuje Podnikatelský institutu PYRAMIDA, s.r.o.

 • Úroveň AC/DC garantují odborníci - psychologové s praxí ve vedení těchto center.
 • Každá zakázka je posuzována jako jedinečná.
 • Nejprve s klientem projednáme jeho požadavky a na jejich základě připravíme metodiku konkrétního AC/DC. Ta bere za základ a východisko specifiku firmy i zadání.

Metodiku AC/DC uplatňujeme:

 • Při výběru nových zaměstnanců na konkrétní pozici
 • Pro zhodnocení úrovně stávajících zaměstnanců, včetně vytvoření konkrétních rozvojových programů
 • Posouzení úrovně pracovníků z hlediska schopnosti a perspektivnosti pro firmu
 • Cílené vzdělávání zaměstnanců - při rozvoji konkrétních dovedností v rámci definovaných kompetencí

Přednosti metody:

 • Komplexnost a objektivnost za využití psychodiagnostických testů a individuálních a skupinových cvičení.
 • Těžiště aktivit probíhá v simulovaných situacích, kde se hodnotí výkon.
 • Objektivita je garantovaná jednak zkušeným týmem hodnotitelů - psychologů, tak účastí pracovníků zadavatele.
 • Pozorování probíhá celý den a představuje tak zátěžovou situaci. Je zde prostor pro sledování schopností, reakcí a jejich změn v delším časovém úseku.

Jaké metody a techniky AC/DC využíváme:

 • Písemná cvičení pro jednotlivce
 • Ústní komunikace v sociálním kontextu (prezentace), její rozbor a vyhodnocení
 • Interaktivní cvičení (rolové hry)
 • Hraní rolí ve skupině (diskuse, manažerské hry, kombinovaná cvičení)
 • Psychodiagnostika, specifická pro konkrétní pozice (testy, dotazníky, projektivní techniky)
 • Behaviorální pohovor zaměřený na předešlé zkušenosti, přístupy a výsledky

Výstupy z AC/DC:

 • Diagnostický polostandardizovaný rozhovor s každým z účastníků tvoří závěr všech aktivit.
 • Na základě podrobného zpracování a vyhodnocení naši odborníci vypracují závěrečnou zprávu o všech účastnících a jejich výsledky podrobně prezentují zadavateli.
 • Obsahem zprávy z AC/DC jsou nejen hodnocení jednotlivých zadaných kritérií, ale i doporučení vhodnosti daného kandidáta na danou pozici s konkretizováním možných rizik, pokud se vyskytnou.
 • Komplexní hodnocení účastníků obsahuje popis silných a slabých stánek jednotlivce, jeho postoje a úroveň motivace, osobnostní, výkonové a profesní charakteristiky, vč. doporučení jak konkrétního účastníka správně motivovat k lepším pracovním výsledkům.
 • Určení role jednotlivce v rámci spolupráce: na základě záznamů pozorovatelů a chování každého člena a jeho interakce s ostatními vydefinujeme dispozice účastníků zastávat typické role ve skupině. Zjištěná fakta doplňujeme o výsledky testu týmových rolí. Závěr této části je významný pro řadu profesí, zvláště pro manažerské pozice, kde dává informaci o schopnostech pracovat v týmu a s týmem. Základní diferenciaci na role úkolové (iniciátor, stratég, koordinátor, hodnotitel a další) a na role protýmové "udržovací" (povzbuzovatel, harmonizátor, komentátor a další), doplňujeme o speciální role, ve kterých se účastníci projeví (analytik, hledač zdrojů, expert apod.). Typické role a sklon je zastávat dovolují lépe poznat účastníky. Také umožňují jejich sebepoznání v rámci rozvoje i postupné záměrné osvojení si dalších potřebných rolí. Tato část vychází z poznatku, že efektivní manažeři jsou schopni reflektovat své vlastní účinné role a podle toho měnit své chování a rozeznají nejvhodnější role členů týmu a dovedou je co nejlépe využít.
 • Zadavateli dále poskytujeme poradenskou službu ohledně dalšího kariérového rozvoje a případného dalšího žádoucího vzdělávání účastníků.
Součástí výstupů AC/DC je:
 • Zpracování všech výstupů a vyhodnocení závěrečných zpráv pro jednotlivé účastníky. Podle charakteristiky pozic a počtu účastníků termín v rozmezí 5 až 10 dnů po realizaci AC/DC.
 • Prezentace výstupů, diskuse nad výstupy a doporučeními.
 • Shrnutí celého programu, reflexe proběhlých zpětných vazeb a reakcí účastníků, doporučení dalších pokračovacích činností.
 • Navíc také inventáře nápadů, které zazní ve vztahu k řešení modelových, avšak konkrétních úkolů, jež může zadavatel využít ve prospěch společnosti.

Specifika Development Centra:

Celkové výsledky AC jsou vstupním předpokladem pro další práci s vybranými účastníky a zaměstnanci v podobě Development Centra. Poznatky, které přinese, umožňují další využití při přípravě navazujících programů práce s lidskými zdroji ve společnosti a budou se opírat o následující informační zdroje:
 • Osobní nabídku jednotlivců, jejich schopnosti komunikace a prezentace
 • Silné stránky, na kterých lze stavět osobní a profesní rozvoj a postupně i kariérové plány
 • Slabá místa v dovednostech a schopnostech, která bude třeba doškolit a trénovat u jednotlivce, případně i u skupiny

Cíle Development centra:

 • Nastínit účastníkům možnosti jejich dalšího rozvoje
 • Získat informace o vlastních kvalitách účastníků a vytvoření dobré atmosféry a vzájemné důvěry ve firmě
Metoda DC je zaměřena na řešení konkrétních modelových situací, vycházejících z potřeb zadavatele, na nichž je možné sledovat požadované znalosti, dovednosti a do jisté míry i návyky účastníků. Implementace metodiky je vždy určována konkrétní pozicí a cílem realizovaného DC.

Patička stránky

Copyright © 2008 PYRAMIDA, všechna práva vyhrazena
omnet webdesign 2008 
www.omnet.cz