Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o.

Text vpravo

Hlavní textAKREDITOVANÉ KURZY MŠMT


Akreditované rekvalifikační kurzy vedou kvalifikovaní učitelé s vysokoškolskou a odbornou vzdělávací praxí.

Absolventi rekfalifikačních kurzů získají certifikát, opravňující je k vykonávání následujících profesí:


1. Rekvalifikační kurz lektor/lektorka
(číslo akreditace 18558/09-24/917)

2. Rekvalifikační kurz personalista/personalistka
(číslo akreditace 23387/09-24/1121)

Rekvalifikační kurz lektor/lektorka


Cílová skupina:

Odborní pracovníci vzdělávání dospělých, lektoři firemního vzdělávání, poradci, učitelé a všichni, kdo se chtějí kvalifikovat nebo rekvalifikovat, aby mohli učit dospělé a potřebují si doplnit potřebné znalosti a dovednosti.
Rozsah:
100 hodin prezenčního studia + závěrečná zkouška písemná a ústní v rozsahu 7 hodin
Profil absolventa:
 • Po ukončení rekvalifikačního kurzu je absolvent schopen samostatně vykonávat funkci lektora/školitele vzdělávacích kurzů
 • Absolvent má základy pedagogických, psychologických a prezentačních dovedností
 • Má vědomosti o procesu vzdělávání, jeho jednotlivých fázích, včetně specifik vzdělávání dospělých
 • Je schopen prezentovat a používat adekvátní výukové metody
 • Umí používat moderní didaktické metody výuky
 • Uplatňuje aktivizující a motivační výukové metody
 • Dokáže připravit školicí modul, realizovat ho a vyhodnotit jeho účinnost
 • Umí projektovat a vytvářet vzdělávací programy sestavené z jednotlivých modulů


Rekvalifikační kurz personalista/personalistka


Cílová skupina:
Všichni zájemci, kteří se potřebují kvalifikovat nebo rekvalifikovat pro výkon práce personalisty/ky, nebo se chtějí uplatnit při výkonu práce v personálním úseku firem a společností a potřebují se naučit nezbytným personálním činnostem a pracovně-právním úkonům, získat znalosti, dovednosti a nástroje, potřebné pro tuto činnost.
Rozsah:
120 hodin prezenčního studia + závěrečná zkouška písemná a ústní v rozsahu 7 hodin
Profil absolventa:
 • Po ukončení rekvalifikačního kurzu je absolvent schopen vykonávat funkci personalisty a umí vést personální evidenci
 • Absolvent zná základní personální činnosti a pracovně-právní úkony
 • Ví jak zajišťovat jednotlivé úseky personální agendy i komplexní agendu
 • Dokáže sestavit programy personálního a sociálního rozvoje, motivační i vzdělávací plány pro zaměstnance a zajistit jejich další vzdělávání
 • Zná způsoby aplikace strategických změn a podnikatelských záměrů do personálního systému organizace
 • Umí vyřizovat pracovně-právní záležitosti spojené se vznikem, průběhem a ukončováním pracovního poměru a provádět nábor a přípravu přijímacích řízení
 • Má osvojeny základy praktické psychologie osobnosti, které dokáže aplikovat
 • Zná problematiku motivace, umí prakticky aplikovat motivační teorie a ví, jak vhodně motivovat pracovníky


Rozhodnutí o akreditaci MŠMT Personalista/personalistkaLektor/lektorka září 2010Rozhodnutí o akreditaci MŠMT Lektor/lektorkaZávazná přihláškaPersonalista/personalistka


Patička stránky

Copyright © 2008 PYRAMIDA, všechna práva vyhrazena
omnet webdesign 2008 
www.omnet.cz